ANA SƏHİFƏ, Xəbərlər

“AVESTA MEMARLIQ ABİDƏSİ: “KEŞİŞÇİ DAĞ” MƏBƏD KOMPLEKSİ” – YENİ KİTAB

“Tu­­ran Araşd­­ır­­ma Mər­­kə­­zi”nin qurucu sədri, ta­­nın­­mış tür­­ko­­loq, fi­­lo­­loq-ta­­rix­­çi, ic­­ti­­mai-si­­ya­­si xa­­dim, pro­­fes­­sor mərhum Əj­­dər Ta­­ğı­­oğ­­lunun “Avesta memarlıq abidəsi: “Keşişçi dağ” məbəd kompleksi” adında yeni kitabı “Turan Araşdırma Mərkəzi”nin sədr müavini f.ü.e.d Cavid İsmayılın  redaktorluğu  ilə  çapdan çıxıb. Kitabı təmənnasız  və nəfis şəkildə çap etdiyinə  görə   “Elm və Təhsil” nəşriyyatına  təşəkkürünü bildirən  Cavid  İsmayıl  qeyd  edib  ki,  əsər  Azərbaycan dili,  Anadolu türkçəsi və rus…

Continue Reading